خدمات و محصولات

روند ایجاد محصولات تبلیغاتی پروژه:
۱- مدلینگ و یا ایجاد ساختمان دیجیتال پروژه براساس طرح ها و نقشه های دوبعدی معمول ساختمانی.
۲- تولید خروجی ها بصورت نما ها و برش های پرسپکتو و در قالب تصاویر رنگی رندر شده جهت چاپ بروشور و بنر تبلیغات پروژه.
۳- طراحی انیمیشن پروژه از فضاهای داخلی و نماهای خارجی ساختمان.
۴- ارائه کلیه محصولات تبلیغاتی پروژه بصورت پکیج تبلیغاتی با کلیه ملزومات و امکانات لازم جهت مانیتورنگ پروژه.
۵- طراحی وبسایت تبلیغاتی پروژه بویژه جهت پیش فروش پروژه های ساختمانی و مجتمع های مسکونی در غالب انبوه سازی و دارای طرح های زمانی ساخت و توسعه بلند مدت، بنا به درخواست کارفرما و یا مدیر پروژه ساختمانی.