نرخ خدمات و محصولاتAccounts

Free Trialکتاب آموزش آرشیکد

ArchiCAD 22

ارزیابی انرژی، برآورد مصالح و هزینه ­های ساختمان در ۲۲ ArchiCAD

۴۵۰۰۰  تومان

 تنظیمات سطوح، منابع نور و موتورهای رندر در ۲۲ ArchiCAD

۶۴۰۰۰ تومانکتاب آموزش آرشیکد

ArchiCAD 21

ارزیابی انرژی، برآورد مصالح و هزینه ­های ساختمان در ۲۱ ArchiCAD

۴۲۰۰۰  تومان

 تنظیمات سطوح، منابع نور و موتورهای رندر در ۲۱ ArchiCAD

۵۲۰۰۰  تومانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domains


زیربنای ساختمان از چهار هزار تا شش هزار متر مربع

سه بعدی سازی نقشه ساختمان جهت طراحی بروشور، بنر و انیمیشن تبلیغاتی پروژه ساختمانی


بروشور چهار صفحه (دولت)  20* 19 سانتیمتر

۱۱۲۵۰۰۰۰ تومان


بروشور شش صفحه (سه لت)  20* 29 سانتیمتر

۱۲۵۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر تا حداکثر ۲ متر مربع

۱۶۹۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۲ تا حداکثر ۴ متر مربع

۱۷۷۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۴ تا حداکثر ۶ متر مربع

۱۸۶۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۶ تا حداکثر ۸ متر مربع

۱۹۶۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۸ تا حداکثر ۱۰ متر مربع

۲۰۵۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۱۰ تا حداکثر ۱۲ متر مربع

۲۱۶۰۰۰۰۰ تومان


انیمیشن پروژه ساختمانی به ازای هر یک دقیقه

۲۳۷۰۰۰۰۰ تومان


زیربنای ساختمان از دو هزار تا چهار هزار متر مربع


سه بعدی سازی نقشه ساختمان جهت طراحی بروشور، بنر و انیمیشن تبلیغاتی پروژه ساختمانی


بروشور چهار صفحه (دولت)  20* 19 سانتیمتر

۷۵۰۰۰۰۰ تومان


روشور شش صفحه (سه لت)  20* 29 سانتیمتر

۸۳۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر تا حداکثر ۲ متر مربع

۱۱۲۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۲ تا حداکثر ۴ متر مربع

۱۱۸۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۴ تا حداکثر ۶ متر مربع

۱۲۴۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۶ تا حداکثر ۸ متر مربع

۱۳۰۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۸ تا حداکثر ۱۰ متر مربع

۱۳۷۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۱۰ تا حداکثر ۱۲ متر مربع

۱۴۴۰۰۰۰۰ تومان


انیمیشن پروژه ساختمانی به ازای هر یک دقیقه

۱۵۸۰۰۰۰۰ تومان


زیربنای ساختمان حداکثر دو هزار متر مربعسه بعدی سازی نقشه ساختمان جهت طراحی بروشور، بنر و انیمیشن تبلیغاتی پروژه ساختمانی


بروشور چهار صفحه (دولت)  20* 19 سانتیمتر

۵۰۰۰۰۰۰ تومان


بروشور شش صفحه (سه لت)  20* 29 سانتیمتر

۵۶۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر تا حداکثر ۲ متر مربع

۷۵۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۲ تا حداکثر ۴ متر مربع

۷۹۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۴ تا حداکثر ۶ متر مربع

۸۳۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۶ تا حداکثر ۸ متر مربع

۸۷۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۸ تا حداکثر ۱۰ متر مربع

۹۱۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۱۰ تا حداکثر ۱۲ متر مربع

۹۶۰۰۰۰۰ تومان


انیمیشن پروژه ساختمانی به ازای هر یک دقیقه

۱۰۶۰۰۰۰۰ تومانAccounts

Free Trial

Projects

SSL

Storage

Domains

Sub-domains

Sub-domains

Sub-domainsزیربنای ساختمان از ده هزار تا پانزده هزار متر مربعسه بعدی سازی نقشه ساختمان جهت طراحی بروشور، بنر و انیمیشن تبلیغاتی پروژه ساختمانیبروشور چهار صفحه (دولت)  20* 19 سانتیمتر

۲۳۸۰۰۰۰۰ تومان


بروشور شش صفحه (سه لت)  20* 29 سانتیمتر

۲۶۱۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر تا حداکثر ۲ متر مربع

۳۵۵۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۲ تا حداکثر ۴ متر مربع

۳۷۲۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۴ تا حداکثر ۶ متر مربع

۳۹۱۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۶ تا حداکثر ۸ متر مربع

۴۱۱۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۸ تا حداکثر ۱۰ متر مربع

۴۳۱۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۱۰ تا حداکثر ۱۲ متر مربع

۴۵۲۰۰۰۰۰ تومان


انیمیشن پروژه ساختمانی به ازای هر یک دقیقه

۴۹۷۰۰۰۰۰ تومانزیربنای ساختمان از هشت هزار تا ده هزار متر مربعسه بعدی سازی نقشه ساختمان جهت طراحی بروشور، بنر و انیمیشن تبلیغاتی پروژه ساختمانی


بروشور چهار صفحه (دولت)  20* 19 سانتیمتر

۱۸۹۰۰۰۰۰ تومان


بروشور شش صفحه (سه لت)  20* 29 سانتیمتر

۲۰۸۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر تا حداکثر ۲ متر مربع

۲۸۴۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۲ تا حداکثر ۴ متر مربع

۲۹۸۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۴ تا حداکثر ۶ متر مربع

۳۱۳۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۶ تا حداکثر ۸ متر مربع

۳۲۹۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۸ تا حداکثر ۱۰ متر مربع

۳۴۵۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۱۰ تا حداکثر ۱۲ متر مربع

۳۶۲۰۰۰۰۰ تومان


انیمیشن پروژه ساختمانی به ازای هر یک دقیقه

۳۹۸۰۰۰۰۰ تومانزیربنای ساختمان از شش هزار تا هشت هزار متر مربعسه بعدی سازی نقشه ساختمان جهت طراحی بروشور، بنر و انیمیشن تبلیغاتی پروژه ساختمانی


بروشور چهار صفحه (دولت)  20* 19 سانتیمتر

۱۲۷۰۰۰۰۰ تومان


بروشور شش صفحه (سه لت)  20* 29  سانتیمتر

۱۳۹۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر تا حداکثر ۲ متر مربع

۱۹۰۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۲ تا حداکثر ۴ متر مربع

۲۰۰۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۴ تا حداکثر ۶ متر مربع

۲۱۰۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۶ تا حداکثر ۸ متر مربع

۲۲۰۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۸ تا حداکثر ۱۰ متر مربع

۲۳۰۰۰۰۰۰ تومان


مساحت بنر ۱۰ تا حداکثر ۱۲ متر مربع

۲۴۰۰۰۰۰۰ تومان


انیمیشن پروژه ساختمانی به ازای هر یک دقیقه

۲۶۴۰۰۰۰۰ تومان